Určenie
Pohlavie
Veľkosť obuvi
US UK EUR CM
Iná veľkosť
Výrobca
Farba obuvi
Farba oblečenia
Materiál
Typ
Cena od:
VYMAZAŤ FILTRE
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY

Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU KICKSMANIAC.COM


I. Definície

Význam používaných pojmov:

1. Zákazník – fyzická alebo právnická osoba, alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, a ktorá má na základe určitých predpisov spôsobilosť na právne úkony, a ktorá zadáva Objednávky v rámci Obchodu;

2. Občiansky zákonník – zákon z 23. apríla 1964 (Zb. z. Poľskej republiky č. 16, pol. 93 v znení neskorších predpisov);

3. Obchodné podmienky – tieto pravidlá určujúce poskytovanie služieb elektronickou cestou v rámci internetového obchodu Kicksmaniac.com;

4. Internetový obchod (Obchod) – webové stránky dostupné na adrese www.sk.kicksmaniac.com, prostredníctvom ktorých si môže Zákazník predovšetkým vytvárať Objednávky;

5. Tovar – výrobky predávané v Internetovom obchode;

Kúpna zmluva – kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka uzavretá medzi Kicksmaniac.com a Zákazníkom, uzavretá prostredníctvom webových stránok Obchodu;

7. Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon z 30. mája 2014 o ochrane spotrebiteľa (Zbierka zákonov Poľskej republiky z roku 2014, pol. 827);

8. Zákon o poskytovaní elektronických služieb – zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zb. z. Poľskej republiky č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov);

9. Objednávka – vyhlásenie o zámere Zákazníka smerujúce priamo k uzavretiu Kúpnej zmluvy s presným uvedením druhu a počtu Tovaru.
 

II. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky stanovujú pravidlá používania internetového obchodu na adrese www.sk.kicksmaniac.com.

2. Tieto Obchodné podmienky sú poriadkom, o ktorom pojednáva čl. 8 Zákona o poskytovaní elektronických služieb.

3. Internetový obchod Kicksmaniac.com dostupný na internetovej adrese www.sk.kicksmaniac.com prevádzkuje firma MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o.., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, DIČ: 7282849967, IČO: 388018500. Spoločnosť je zapísaná v poľskom obchodnom registri (KRS) pod číslom 0000880615, vedenom Okresným súdom pre Łódź-Śródmieście, 20. oddiel KRS.

 E-mailová adresa: [email protected], telefónne číslo: +48 696 127 192

4. V týchto Obchodných podmienkach sa definujú najmä:

- pravidlá vykonávania registrácie a používanie účtu v rámci internetového obchodu;

- podmienky a zásady elektronického vytvárania Objednávok v rámci internetového obchodu;

- pravidlá uzatvárania Kúpnej zmluvy s využitím služieb poskytovaných v rámci Internetového obchodu.

5. Internetový obchod je možné využívať iba pod podmienkou, že Zákazníkom používaný informačný systém spĺňa aspoň tieto technické parametre: Internet Explorer verzia 8.0 alebo novšia, alebo Mozilla Firefox verzia 13.0 alebo novšia so zapnutou obsluhou aplikácií JavaScript a cookies, alebo Opera verzia 10 či novšia, alebo Chrome verzie 10 alebo novšia, schválenie inštalácia komponentov Adobe Flash Player, v prípade, že Obchod požiada o ich inštaláciu, minimálne rozlíšenie displeja 1024x768 pixelov.

6. Pre používanie služieb internetového obchodu si musí Zákazník sám zabezpečiť prístup k počítaču alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet.

7. V súlade s platnými právnymi predpismi si MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. vyhradzuje právo na obmedzenie poskytovania služieb prostredníctvom Internetového obchodu osobám mladším ako 18 rokov. V takom prípade budú potenciálni Zákazníci na túto skutočnosť upozornení.

8. Zákazníci môžu do týchto Obchodných podmienok kedykoľvek nahliadnuť pomocou odkazu umiestneného na hlavnej stránke Obchodu www.sk.kicksmaniac.com, kde je možné Obchodné podmienky stiahnuť a vytlačiť.
 

III. Pravidlá pre využívanie služieb Internetového obchodu

1. Registrácia v rámci Internetového obchodu je dobrovoľná. Zákazník môže odoslať objednávku bez registrácie v Internetovom obchode po oboznámení sa s týmito Obchodnými podmienkami a vyjadrením súhlasu s ich ustanoveniami.

Registrácia prebieha vyplnením a schválením registračného formulára, ktorý je k dispozícii na jednej z internetových stránok Obchodu.

Podmienkou registrácie je vyjadrenie súhlasu s obsahom Obchodných podmienok a uvedenie osobných údajov označených ako povinné.

MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. môže Zákazníkovi uprieť nárok využívať služby Internetového obchodu, môže obmedziť jeho prístup ku skladovým zásobám Internetového obchodu čiastočne alebo úplne s okamžitou platnosťou v prípade, že Zákazník poruší Obchodné podmienky, najmä ak:

- Zákazník uvedie pri registrácii v internetovom obchode údaje nepravdivé, nepresné, neaktuálne či mylné, alebo údaje porušujúce práva tretích strán,

- sa Zákazník dopustil prostredníctvom internetového obchodu narušenia práv tretích strán, najmä osobných práv iných zákazníkov internetového obchodu,

- sa Zákazník dopustí iných činov, ktoré MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. uzná ako správanie v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými zásadami používania internetovej siete alebo poškodzujúce dobré meno MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

2. Pre zaistenie bezpečnosti pri odovzdávaní správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci Webových stránok uplatňuje Internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce úrovni ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä prostriedky, ktoré majú neoprávneným osobám znemožniť prístup a možnosť úpravy osobných údajov prenášaných na internete.

3. Zákazník je povinný najmä:

- využívať služby Internetového obchodu v súlade s predpismi platnými na území Poľskej republiky, ustanoveniami Obchodných podmienok a tiež so všeobecnými pravidlami používanie internetu,

- nezverejňovať a neposkytovať informácie s protiprávnym obsahom, napr. obsah propagujúci násilie, hanobiaci alebo porušujúci osobné a iné práva tretích strán,

- používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarušuje jeho prevádzku, najmä užívaním uvedeného softvéru a zariadení,

- vyvarovať sa činností, ako je napr. rozosielanie alebo umiestňovanie v rámci Internetového obchodu nevyžiadaných obchodných informácií (spam),

- používať internetový obchod spôsobom, ktorý neobťažuje iných zákazníkov a MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

- využívať všetok obsah uverejnený v rámci internetového obchodu výhradne pre svoje osobné účely.
 

IV. Postup uzavretia Kúpnej zmluvy

1. Pre uzavretie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu je nutné vstúpiť na internetové stránky www.sk.kicksmaniac.com, vybrať Tovar a prejsť k ďalším technickým úkonom na základe Zákazníkovi odovzdávaných správ a informácií uvedených na stránkach.

2. Zákazník si vyberá Tovar jeho vkladaním do košíka.

3. Pri zadávaní Objednávky má Zákazník až do stlačenia tlačidla pre potvrdenie Objednávky možnosť upravovať uvedené údaje a meniť svoj výber Tovaru. Zákazník postupuje podľa zobrazovaných správ a informácií uvedených na stránkach.

4. Akonáhle Zákazník využívajúci služby Internetového obchodu uvedie všetky požadované údaje, zobrazí sa zhrnutie Objednávky. V zhrnutí Objednávky bude uvedený o. i. popis vybraného tovaru alebo služieb, celková cena a všetky ďalšie náklady.

5. Pre odoslanie objednávky je nutné odsúhlasiť obsah Obchodných podmienok, uviesť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo pre potvrdenie Objednávky.

6. Informácie o Tovare uvedené na internetových stránkach Obchodu sú ponukou v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka. Odoslanie Objednávky Zákazníkom je brané ako vyhlásenie zámeru uzavretia s MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kúpnej zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok.
Zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu prijatia Objednávky od Zákazníka v informačnom systéme Internetového obchodu pod podmienkou, že je Objednávka v súlade s Obchodnými podmienkami.
Po uzavretí zmluvy obdrží Zákazník e-mailovú správu s potvrdením všetkých dôležitých prvkov Objednávky.

7. Kúpna zmluva je uzatváraná v poľštine a jej obsah je v súlade s Obchodnými podmienkami.

8. Objednávky sú vybavované bezodkladne, najneskôr do 30 dní od zadania Objednávky.

9. Ak Obchod nemôže poskytnúť plnenie z dôvodu nedostupnosti predmetu plnenia, oznámi to bezodkladne, najneskôr do tridsiatich dní od uzatvorenia zmluvy, Zákazníkovi a vráti mu celú od neho prijatú sumu.
 

V. Dodávka

1. Dodávka Tovaru je obmedzená na Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Španielsko, Holandsko, Írsko, Litvu, Luxembursko, Lotyšsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Maďarsko, Veľkú Britániu a Severné Írsko, Taliansko, Saudskú Arábiu, Bielorusko, Čínu, Hongkong, Irán, Japonsko, Južnú Kóreu, Malajziu, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, Tchaj-van, USA, Kanadu, Spojené arabské emiráty a je realizovaná na adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke.

2. Dodávka objednaného Tovaru prebieha prostredníctvom:

- Poľskej pošty

- Kuriérskej služby DPD

Ponúkame tiež možnosť osobného odberu objednaného tovaru v našom obchode: Kicksmaniac.com, Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Poľsko. Platbu je možné uskutočniť v hotovosti alebo platobnou kartou.

 Podrobné informácie sú uvedené v sekcii DORUČENIE. Informácie o ďalších nákladoch spojených s doručením budú uvedené pri vyplňovaní Objednávky.

3. Dodacia lehota na území Poľska činí 1-2 pracovné dni a 4-5 pracovných dní na území EÚ (zásielky dodáva kuriérska služba DPD), mimo EÚ je dodacia lehota 10-20 pracovných dní (dodávku zásielok zaisťuje Poľská pošta), počítané odo dňa odoslania Objednávky Zákazníkom.

4. Zákazníci môžu do týchto Obchodných podmienok kedykoľvek nahliadnuť pomocou odkazu umiestneného na hlavnej stránke Obchodu www.sk.kicksmaniac.com, kde je možné Obchodné podmienky stiahnuť a vytlačiť.

Ukladanie, zabezpečenie a prenos údajov o Objednávkach a Všeobecných podmienkach (Podmienky predaja) prebieha elektronickou cestou. Svoje skoršie objednávky nájdete po prihlásení na svojom účte.
 

VI. Ceny a platobné podmienky

1. Ceny Tovar sú uvádzané v EUR a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH (s uvedením sadzby), cla a všetkých ostatných zložiek.

2. Zákazník môže cenu uhradiť:

- bankovým prevodom - pred odoslaním tovaru:

ING BANK ŚLĄSKI 

IBAN:PL21 1050 1461 1000 0091 1496 1411

SWIFT: INGBPLPW

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Nowogrodzka 2c, 

92-221 Łódź

AKO NÁZOV PREVODU ZADAJTE PROSÍM ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

- online platbou pomocou platobnej karty - pred odoslaním tovaru:

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Online platby spracúva spoločnosť eCard S.A.

- prostredníctvom systému PayPal - pred odoslaním Tovaru, náš účet: [email protected] (tento spôsob úhrady odporúčame ako najrýchlejší a najbezpečnejší)

Vrátenie a reklamácia
 Vrátenie platby Podnikateľ vykoná rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ v pôvodnej transakcii, ibaže Spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným riešením; v žiadnom prípade Spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s týmto vrátením účtované žiadne poplatky. V prípade platby kreditnou kartou bude vrátenie platby uskutočnené priamo na kartu Kupujúceho. 

 

VII. Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní má výhradne zákazník, ktorý je zároveň Spotrebiteľom. V súlade s čl. 22 (1) Občianskeho zákonníka sa za Spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá je s podnikom v právnom vzťahu, ktorý nesúvisí priamo s jej hospodárskou alebo profesijnou činnosťou.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí po uplynutí 14 dní odo dňa, keď ste sa stali vlastníkom veci alebo dňa, kedy sa akýkoľvek Vami stanovená tretia strana okrem dopravcu stala vlastníkom veci.

Pre využitie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať (MISICO DEVELOPMENT SP. Z O.O. , ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected], Telefón: +48 696 127 192) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad list odoslaný poštou, faxom alebo elektronickou cestou). Môžete tiež využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: VZOR NA STIAHNUTIE, použitie formulára nie je povinné.

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy je nutné odoslať informáciu týkajúcu sa Vami uplatňovaného nároku na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vraciame všetky obdržané platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru k nám, pokiaľ si vyberiete iný, než najlacnejší a obvyklý spôsob, ktorý Vám ponúkame), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom, ktorý ste použili pri prvotnej transakcii, ibaže ste sa výslovne dohodli na inom spôsobe; v každom prípade, nebudete znášať žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením. Môžeme pozastaviť vrátenie sumy až do času doručenia tovaru, alebo do času predloženia dôkazu o jeho odoslaní podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Vec odošlite alebo odovzdajte na adresu Kicksmaniac.com, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak nám pošlete tovar pred uplynutím termínu 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru. Ste zodpovední len za zníženie hodnoty vecí, ktoré vyplýva z používania vecí iným spôsobom, než bolo nutné na zistenie charakteru, vlastností a fungovania vecí.
 

VIII. Reklamácie Tovaru

1. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. ako predajca má voči Zákazníkovi zodpovednosť z titulu záruky na vady v rozsahu uvedenom v Občianskom zákonníku, najmä v čl. 556 a čl. 556[1] -556[3] Občianskeho zákonníka.

2. Reklamácie vyplývajúce z porušenia práv Zákazníka zaručených zákonom alebo na základe týchto Obchodných podmienok zasielajte na adresu: MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, MISICO DEVELOPMENT SP. Z O.O.  má povinnosť oznámiť Zákazníkovi rozhodnutie o oprávnenosti alebo neoprávnenosti akejkoľvek reklamácie do 14 dní.

Zákazník môže použiť priložený reklamačný formulár: VZOR STIAHNUTIE, použitie formulára však nie je povinné.

MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. nie je výrobcom Tovaru. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť z titulu záruky za predaný Tovar. Výrobca môže niesť zodpovednosť z titulu záruky za predaný Tovar za podmienok a po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak záručný dokument uvádza túto možnosť, môže Zákazník uplatňovať svoje nároky v rámci záruky priamo v autorizovanom servise, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste.
 

IX. Reklamácia na poskytované elektronické služby

1. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. uplatňuje opatrenia pre zaistenie správnej prevádzky Internetového Obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických vedomostí a zaväzuje sa odstraňovať v prijateľnej lehote všetky poruchy ohlasované Zákazníkmi.

2. Poruchy spojené s prevádzkovaním Internetového obchodu môžu Zákazníci ohlasovať písomne na adresu: MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, i[email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

3. V reklamácii musí Zákazník uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktnú adresu, druh a dátum vzniku poruchy spojené s prevádzkou Internetového obchodu.

4. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. má povinnosť oznámiť Zákazníkovi rozhodnutie o oprávnenosti alebo neoprávnenosti akejkoľvek reklamácie do 14 dní.
 

X. Záverečné ustanovenia

1. Vo veci prípadných sporov medzi MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka, bude rozhodovať príslušný súd v súlade s príslušnými predpismi Zákona o občianskom súdnom konaní.

2. Vo veci prípadných sporov medzi MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. a Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka bude rozhodovať príslušný súd pre sídlo MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

3. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa budú uplatňovať predpisy Občianskeho zákonníka, ustanovenia Zákona o poskytovaní elektronických služieb a ďalšie príslušné predpisy poľskej legislatívy.
 

XI. Zásady starostlivosti o obuv

Pred prvým použitím novej obuvi sa zoznámte s informáciami uvedenými na originálnej krabici a štítkoch obuvi. Jedná sa o informácie o materiáloch použitých na výrobu obuvi a spôsoboch na starostlivosť o ne. Dodržiavaním uvedených pokynov zaistíte dlhšiu životnosť obuvi.

Základné pravidlá pre starostlivosť o obuv:

1. znečistenú obuv najprv vyčistite, až potom ju vyleštite,

2. obuv sa nesmie čistiť rozpúšťadlami, ktoré ničia vrchnú vrstvu prírodných koží a imitácií koží,

3. pre umývanie obuvi používajte mäkkú tkaninu alebo špongiu navlhčenú v teplej vode, očistite povrch obuvi, nenamáčajte celú obuv,

4. navlhnutú obuv nesušte v blízkosti zdrojov tepla (kotlov, radiátorov),

5. obuv sušte pri izbovej teplote; topánky je nutné zvnútra vystužiť materiálom pohlcujúcim vlhkosť, napr. novinovým papierom,

6. obuv je nutné striedať a vetrať,

7. starostlivosť o vnútrajšok obuvi zabezpečuje Kupujúci (udržiavanie čistoty, výmena vložiek, výber ponožiek či pančúch k vnútrajšku obuvi - tmavá obuv môže svetlé ponožky zafarbiť),

8. obuv je nutné vždy starostlivo zašnurovať; zlé zaviazanie obuvi môže spôsobiť jej deformáciu; koža je materiálom, ktorý sa prispôsobí tvaru chodidla a nesprávne viazanie šnúrok môže spôsobiť deformáciu alebo dokonca popraskanie obuvi,

9. obuv nemožno prať v práčke.

Starostlivosť o textilnú obuv:

 1. jednoduchosť čistenia textilnej obuvi sa vo veľkej miere odvíja od použitých surovín a typu povrchu textilných materiálov,

2. hladké materiály nepodliehajú znečisteniu tak, ako drsné a zdrsnené povrchy; znečistenia sa najľahšie odstraňuje z povrchov vyrobených zo syntetických vlákien,

3. pre čistenie textilnej obuvi používajte hubku namočenú do vodného roztoku jemných pracích prostriedkov primeranej teploty,

4. obuv chráňte pred nadmerným namáčaním, ktoré môže spôsobiť rozlepovanie a štiepenie materiálov spojených do vrstiev, čo obuv výrazne oslabuje (vymrvenie PU peny, vymytie lepidla). 

5. obuv nemožno prať v práčke, 

6. obuv sušte vo vetranom priestore v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla. 

Starostlivosť o koženú obuv

1. starostlivosť o prírodnú kožu spočíva v ochrane pred škodlivými zmenami, ku ktorým dochádza v štruktúre kože a to najmä pred škodlivým pôsobením potu na prirodzene obsiahnuté tuky,

2. z prípravkov, ktoré sú na trhu ponúkané, sú najúčinnejšie krémy s obsahom voskov, najmä krémy na vodno-rozpúšťajúcej báze, ktorých konzistencia je mazľavejšia, než u rozpúšťacích (riedkych) krémov, ktoré je ľahšie rozotrieť po obuvi; vytvárajú vrstvu vysokého lesku, ktorá je odolná proti pôsobeniu vlhkosti a chráni tak koženú obuv pred pôsobením vody,

3. samoleštiaci krémy používajte so zvýšenou opatrnosťou, pretože na jemných kožiach so slabo vytvrdeným farbivom v nátere môžu spôsobiť odfarbenie a vznik škvŕn; každodenné používanie samoleštiacich krémov po určitej dobe vedie k vytvoreniu silnej vrstvy krému na povrchu kože; táto vrstva praská, drobí sa a vyzerá ako popraskanie a odlupovanie kože a často tiež kožený povrch poškodzuje,

4. pre farebné kože odporúčame používanie farbených krémov, ktoré vedú k zosilneniu a oživeniu farby,

5. pri nových kožených povrchov s vyšším obsahom tuku nepoužívajte krémy a prípravky s obsahom terpentínu a benzínu, ktoré môžu spôsobovať zmenu farby a vzhľadu kože,

6. semišovú a nubukovú obuv nemožno ošetrovať krémom; pre čistenie používajte špeciálnu kefku (je ponúkaná v obchodoch s obuvou) alebo navlhčenú a dôkladne vyžmýkanú handričku; pre starostlivosť o olejované (pull-up) a semišové kože používajte prípravky v spreji určené pre tento druh kože,

7. obuv nemožno prať v práčke.

Starostlivosť o imitácie kože

1. o obuv sa vrchnými vrstvami z imitácie kože sa tiež musíme starať,

2. starostlivosť o obuv z imitácie kože zabezpečí povrch pred vymývaním zmäkčovadiel z vrchnej (lícovej) vrstvy umelej kože; pre osvieženie vzhľadu obvykle stačí pretrieť zvršok obuvi suchou alebo navlhčenou handričkou,

3. používajte emulzný krém na vodnej báze bez obsahu voskov a rozpúšťadiel, ktoré povrch šetrne hydratujú a pôsobia antistaticky,

4. pre umývanie zvrškov obuvi z imitácie kože nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá ako acetón, butylacetát, etylacetát alebo benzín, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povrchu,

5. pre čistenie obuvi z umelej semišovej kože používajte iba navlhčenú hubku a potom obuv nechajte vyschnúť,

6. obuv nemožno prať v práčke.

Vyššie uvedené informácie poskytlo Centrálne laboratórium obuvníckeho priemyslu.